พิธีมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาและเป็นการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันต่อที่มีต่อนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยพิธีมอบของที่ระลึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Comments are closed.