พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อตอบสนองนโยบายความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลของสภากาชาดไทย โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ของสภาพยาบาล เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในด้านวิชาชีพพยาบาล ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 75 คน และเป็นผู้ที่ได้รับทุนจากสภากาชาดไทยจำนวน 73 คน

Comments are closed.