มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ภายในสถาบัน มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัย ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่งเป็น
1. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลทางไกลในผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดช่องท้อง โดยมีอาจารย์ฉัตรกมล ประจวบลาภ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ได้แก่  ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล  อาจารย์เอมปภา ปรีชาธีรศาสตร์ อาจารย์พรนภา นาคโนนหัน
2. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบแกนนำนักศึกษาพยาบาลสุขภาพจิตเชิงรุกในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น โดยมี อาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ อาจารย์เนตดา วงศ์ทองมานะ

Comments are closed.