รับมอบ “หุ่นคุณสมชาย”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบหุ่นคุณสมชาย จำนวน 20 ชุด จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความเป็นกาชาด และมีคุณภาพในระดับสากล เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.