สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.โทโมโกะ คาเมอิ และเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์ลุคส์ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะสถาบัน ศาสตราจารย์ ดร. โทโมโกะ คาเมอิ ศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์ลุคส์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง ๔๐๖ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ  พระชนมพรรษา

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. โทโมโกะ คาเมอิ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “Experience in Research Focused on Improving Elders’ Health at Various Research Settings”   และ “Lessons Learned from WHO Collaborating Center for Primary Care/ People-Centered Care, St. Luke’s International University, Tokyo to Establishment of STIN Nursing Excellence Center for the Elders’ Health”  โดยผู้บริหารและคณาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการและการวิจัยการพยาบาลผู้สูงอายุ แนวทางการพยาบาลโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Care) ตลอดจนแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนระดับทวิภาคีกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อีกด้วย

Comments are closed.