สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

        📣 🏥 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนคนใหม่
    คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  และ   
          อาจารย์ ดร. ณัฐชยา พลาชีวะ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
        
       #STIN
       #ExpertswiththeHear

Comments are closed.