301132295_3212444252350338_8666716239460211321_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

        เมื่อวันที่23 สิงหาคม 2565  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2563
        โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ ประจำปี 2563 จำนวน 82 คน
        ทั้งนี้ สถาบันยังได้รับเกียรติจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ฝ่ายการพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณาจารย์สถาบัน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
          *งานประขาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.