✡️สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 39

        📆เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.
✡️สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 🏥เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา
     🌟ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 39
      🤵‍♂โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน
     🤵‍♀และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 🤵‍♂🤵‍♀เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
✴️เสด็จเข้าห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา
⚛️ในการนี้ก่อนทรงเปิดการประชุม อธิการบดีพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2565
      ▶️จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 39 โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ
– (ร่าง) ประกาศสถาบันเรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 4)
– (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ….
– การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแทนผู้ที่ครบกำหนดตามวาระ
– การขออนุมัติประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2564
– (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เพิ่มเติม) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
– (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาล (พ.ศ. 2565-2569) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

#STIN #ExpertswiththeHeart #SmartandService

Comments are closed.