สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

20 ธันวาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 48 แห่ง  และจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวตกรรม ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Comments are closed.