DSC4335

หารือแนวทางงานวิจัย เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

📅เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
📌ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธาน
พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของสถาบัน
🟪เข้าร่วมหารือแนวทางงานวิจัย เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเยี่ยมชมห้องจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต
🔺ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.