อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning/Active Learning)

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning/Active Learning) ขึ้น เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะในการสอนรูปแบบ Work Integrated Learning/Active Learning โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้

Comments are closed.