อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการดูแลด้านจิตสังคมในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยทีม Child Life Education and service  ร่วมกับ ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการดูแลด้านจิตสังคมในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  ณ ห้องประชุม ตึก สก.11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้กับกลุ่มพยาบาลแกนนำ นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตอาสา และตัวแทนนักศึกษาพยาบาล กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การทำ workshop และระดมความคิด (Brainstorming) เพื่อการดำเนินการจัดกิจกรรมการเล่นในเด็กตามระบบ Childe life education and service

Comments are closed.