อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “International Presentation : Giving Great Presentation in English”

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “International Presentation : Giving Great Presentation in English” ณ ห้องสัมมนา ๗๐๘ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค จากศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติแก่บุคลากรสถาบันสายวิชาการ

Comments are closed.