DSC_4972

อบรมเรื่อง “จริยธรรมสำหรับบุคลากร STIN”

วันที่ 25 สิงหาคม 2565
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
จัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมสำหรับบุคลากร STIN”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันเข้าร่วมอบรมฯ ครั้งนี้ สถาบันได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความรู้ ความเข้าใจ ด้านจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้ให้ข้อคิดที่ดีจากการอบรมฯ เพื่อให้บุคลากรสถาบันสามารถนำความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น และมีความสุขกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ้มุ่งเน้นให้บุคลากรสถาบัน ได้มีหลักการและแนวทางความประพฤติที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของสถาบัน ณ ห้องเรียน 404 ชั้น 4 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
*งานประขาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.