เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Comments are closed.