เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การจัดซื้อจัดจ้างบริการดูแลรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ(Business Intelligence) Phase ๑

Comments are closed.