เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งห้องประชุมศักรินทรภักดี อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ

Comments are closed.