auction-hammer

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อชุดหุ่นฝึกจำลองห้องคลอด อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

Comments are closed.