เสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดโครงการเสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้ให้เกียรติเปิดการเสวนาดังกล่าว ทั้งนี้มีคณะวิทยากร จาก สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยท่าน รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจ และ ผอ.อุไร เชื้อเย็น ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

Comments are closed.