ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮาร์ดดิส (Hard disk) ความจุลูกละ 2.4 TB สำหรับอุปกรณ์ Storage MSA 2050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮาร์ดดิส (Hard disk) ความจุลูกละ 2.4 TB สำหรับอุปกรณ์ Storage MSA 2050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงควบคุมวงจรเครื่องปรับอากาศฯ (PCB+RE ๔๒ HAE/HBE/HAS/HBS๐๑๘-๓๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงควบคุมวงจรเครื่องปรับอากาศฯ (PCB+RE ๔๒ HAE/HBE/HAS/HBS๐๑๘-๓๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะวิกฤต และผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะวิกฤต และผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรม อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรม อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นเด็กฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR รุ่น little baby QCPR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นเด็กฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR รุ่น little baby QCPR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Information Security Management System ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Information Security Management System ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๗๐๐๑๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฝึกการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมหุ่นครึ่งตัว (มีไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฝึกการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมหุ่นครึ่งตัว (มีไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง