KM

ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) ทักษะสำคัญสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของคนรุ่นใหม่

          ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) ทักษะสำคัญสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของคนรุ่นใหม่  โดย ฝ่ายบริหารวิชาการ ผ่านร ...

KM

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

          ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย ฝ่ายบริหารวิชาการ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting ใน ...

-AUN-QA-14-2-65

ประเด็นความรู้ AUN-QA Teaching Chat & Share By Aj Kunncadah

          ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง ในประเด็นความรู้ AUN-QA Teaching Chat & Share By Aj Kunncadah จาก Link YouTube โดยมีหัวข้อให้ท่านสามารถศึกษาได้ ดังนี้ 1. ลักษณะสำคัญของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน (Clear Le ...

KM

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การสร้างกิจกรรมออนไลน์ให้มีชีวิต ผ่านโปรแกรม Zoom (ครั้งที่ 1)

          ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การสร้างกิจกรรมออนไลน์ให้มีชีวิต ผ่านโปรแกรม Zoom (ครั้งที่ 1) โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผ่านระบบ Application Zoom Meeting ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ...

KM

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (ครั้งที่ 1)

          ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (ครั้งที่ 1) โดย ฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบริการวิช ...

-ประจำปีงบประมาณ-256513-1-65

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่ R2R (ครั้งที่ 1)

          ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่ R2R (ครั้งที่ 1) โดยวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดร.วรพล วิแหลม หัวหน้างา ...

PR

ขอเชิญผู้บริหารทุกระดับและทีม EdPEx ของสถาบัน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

          ขอเชิญผู้บริหารทุกระดับและทีม EdPEx ของสถาบันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EdPEx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์ก ...