329085

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Caregivers) ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และรศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอ ...

-ประจำปีงบประมาณ-256513-1-65

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่ R2R (ครั้งที่ 1)

          ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่ R2R (ครั้งที่ 1) โดยวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดร.วรพล วิแหลม หัวหน้างานบริการการศึกษา ...

1227932

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยช ...

1

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 👏 ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ✍ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย      ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน  เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบ ...

26

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 26)

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 26

ผลการพิจารณา

🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย” 👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

  🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย  🎉 ขอแสดงความยินดีกับ            🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ 🙍‍♀️นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3   ...

162001

🎉 ขอแสดงความยินดีกับรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ✍️ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้ง 4 ท่าน

📅 วันนี้ (20 ธันวาคม 2564 ) 📣📣  🏥 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย          🎉 ขอแสดงความยินดีกับรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ✍️ ที่เข้ ...

24

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 24)

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 24