326051574_576833257200745_4751491479044140094_n

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

DSC5408

กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยซึ่งก ...

STIN NEWS cover

ขอเชิญติดตามข่าวสาร STIN NEWS รายสัปดาห์ของสถาบัน

สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยขอเชิญติดตามข่าวสาร STIN NEWS รายสัปดาห์ของสถาบันได้ที่ https://shorturl.asia/tZcax ฉบับที่ 1 ( 16 - 20 มกราคม 2566 ) รูปแบบ E- Book รวมข่าวสารของสถาบัน รวดเร็ว เข้าใจง่าย#ExpertswiththeHeart #STIN #SmartandService*งานประชาส ...

326021354_560142335780964_3440079964746402628_n

ประชุมเจรจาร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Eastern Visayas State University (EVSU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประชุมเจรจาร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Eastern Visayas State University (EVSU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoomผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ...

DSC4976

ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ. ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ.นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์อาทิตยา แก่นไกร่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัด กิจกรรม ...

325354445_702742441579706_3156586568231259258_n

ดูงานและหารือความร่วมมือ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการสภาสถาบัน) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกร ...

DSC4335

หารือแนวทางงานวิจัย เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานพร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันเข้าร่วมหารือแนวทางงานวิจัย เพื่อสร้างความร ...

324864045_5816737925072185_367744803878882421_n

ร่วมมอบกระเช้าผลไม้อวยพรและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี หนังสือพิมพ์มติชน

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566สภากาชาดไทย นำโดย นายณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ และ นางสาวสมปรารถนา จินดารัตนวรกุลผู้แทนจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ-----------------------------------------------------ร่วมมอบกระเช้าผลไม้อว ...

2

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณวรา ลัคนาโฆษิต นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ตำแหน่ง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการสนับสนุนองค์กรนิสิตนักศึกษา/การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2565

1

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรากร วัฒนกาล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ตำแหน่งรองประธาน คนที่ 2 ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการสนับสนุนองค์กรนิสิตนักศึกษา/การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2565