DSC_3451

ด้วยรักและผูกพัน ประจำปี 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานด้วยรักและผูกพัน ประจำปี 2563 จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภา ...

015-1

การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ครั้งที่ 28

10 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ...

04

รับรางวัลโครงการ GE ชวนคุณทำดี เพื่อสังคม ปี 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ GE ชวนคุณทำดี เพื่อสังคม ปี 2563 ที่จัดโดย สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้รับรางวัล โครงการจิตอาสา ระดับดีเด่น จากผลงาน โครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ ...

DSC_3314

งาน อำลา- อาลัย ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มพระราชทาน พระนามาภิไธย ย่อ สธ. แก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุ ในงาน อำลา- อาลัย ประจำปี 2563 ซื่งในปีนี้มีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ผ ...

DSC_5232

ด้วยรักและผูกพัน 63

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดงานด้วยรักและผูกพัน ให้กับผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียารัตน์ รัตนวิบูลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ใยสุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ...

01-7

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธี ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิร ...

268777

รับมอบเงินบริจาค

คุณดาริกา อดุลพันธ์ และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

DSC_5066

ไหว้ครู 63

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้คณะผู้บริหารจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล ...

01-17

บริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบนิมิตใหม่ ซอย 1

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบนิมิตใหม่ ซอย 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.มีการคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน ด้านความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด คัดกรองความเครียด ใ ...