.jpg

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35

      วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน การพ ...

1.1

“อธิการบดีพบประชาคม”

       เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 อธิการบดีพบประชาคม ทางระบบออนไลน์ เป็นการประชุมเพื่อให้บุคลากรสถาบันรับทราบข้อมูล ข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ของผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา สิ่งที่สถาบันกำลังขับเคลื่อนมุ่งเน้นเ ...

S__53

ทีม EdPEx สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

          สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นทีม EdPEx ของสถาบัน เพื่อร่วมบ่มเพาะเป็นทีมงานพัฒนาสถาบัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาการบริหารองค์กรทุกด้านอย่างต่อเนื่อง         สถาบันขอสนับสนุนและขอบ ...

11

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็ม สธ.

บุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็ม สธ. แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดโดยสภากาชาดไทย  #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; ...

1

“ด้วยรักและผูกพัน”

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมงานเกษียณ ประจำปี 2564 "ด้วยรักและผูกพัน" รูปแบบออนไลน์ #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-it ...

1181195

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น จัด “กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของสถาบันร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น จัด “กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของสถาบันร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ”         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564สถาบันการพยาบาลศรีส ...

20210831-DSC_8318

กิจกรรม STIN ชวนฟิต พิชิตเดินวิ่ง ปี 2

กิจกรรม STIN ชวนฟิต พิชิตเดินวิ่ง ปี 2          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล ให้แก่ ผู้แทนที่เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางครบ 300-500 กิโลเมตร ในระยะเว ...

S__20914184

สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563″

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากชาดไทย จัดสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญอธิการบด ...

messageImage_1629088329407

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

เอกสารการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)