S__6995980

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชา ...

344849183_218228194245528_4157024120875857549_n

การรับสมัคร รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพ และสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2566  รอบที่ 3 ประเภท Admission

25660418-_DSC1006

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๔

การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๔ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภ ...

DSC_8868

ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันที่ 28 มีนาคม 2566สภากาชาดไทยร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์โดยมี นายณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย นางสมปรารถนา จินดารัตนวรกุล ผู้แทนจากสถาบันการพยาบาล ...

S__5709840

อบรม เรื่อง“สุขภาพกาย สุขภาพจิต เสริมสร้างพลังบวกและจิตวิญญาณแบบ Self-Care”

เมื่อ️วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2566สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยร่วมกับ ศูนย์วางใจ คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทยจัดการอบรม เรื่อง“สุขภาพกาย สุขภาพจิต เสริมสร้างพลังบวกและจิตวิญญาณแบบ Self-Care” โดยมี อาจารย์เนตดา วง ...

4

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักร ...

S__46874656

กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาล อุ้มยกเคลื่อนย้าย กู้ชีพขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566STIN อาสา นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส และอาจารย์พรทิวา สรรพาวุฒิ เป็นวิทยากรอบรมการปฐมพยาบาล อุ้มยกเคลื่อนย้าย กู้ชีพขั้นพื้นฐาน และกา ...

_DSC8436

การอบรมในหัวข้อ “มารู้จักเครื่องมือการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดการอบรมในหัวข้อ “มารู้จักเครื่องมือการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิกา ...

_DSC8516

ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า

วันที่ 22 มีนาคม 2566 สภากาชาดไทยร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้าโดยมี นายณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย นางสมปรารถนา จินดารัตนวรกุล ผู้แทนจากสถาบันการพยาบาลศ ...

_DSC7473

การอบรมในหัวข้อ “การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดการอบรมในหัวข้อ “การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวร ...