435519678_425105450108533_5798116012335127062_n

กิจกรรม Knowledge Management Topic: “Integrated Long-Term Care towards Global of Healthy Ageing ในรูปแบบ Hybrid Program

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567เวลา 14.30 – 17.00 น.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม Knowledge Management Topic: “Integrated Long-Term Care towards Global of Healthy Ageing ในรูปแบบ Hybrid Programณ ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ ...

DSC_0528

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจากนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ผู้ช่ ...

435454456_424083113544100_802942158385248990_n

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)จัดโครงการสมาร์ท ซีเนียร์ วอล์คแรลรี่ ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล และความรอบรู้ ...

435555376_422282433724168_543928137224810609_n

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ได้จัดการอบรม หัวข้อ “กินอย่างไรห่างไกลโรค”

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ได้จัดการอบรม หัวข้อ “กินอย่างไรห่างไกลโรค”โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี สามารถปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและหลีกเลี่ยงการเกิดโร ...

435413502_422278793724532_3859131831488017718_n

กิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม”ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา14.00น.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมกับคณะผู้บริหารสถาบัน เข้ารับฟังความข้อเสนอแ ...

435298257_421810087104736_4276836466195661292_n

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 หัวข้อ : “กิจกรรมไม่ใช่ข้อสอบ คำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด”

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 หัวข้อ : "กิจกรรมไม่ใช่ข้อสอบ คำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด"เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาพร พีรกวี รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร ...

435457010_421701807115564_9182649953884969954_n

กิจกรรมอบรมศิลปะบำบัด (เส้นอารมณ์ สัมผัสใจ) โดย คณะกรรมการให้คำปรึกษาและแนะแนว สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.00-18.00คณะกรรมการให้คำปรึกษาและแนะแนว สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้จัดให้มีกิจกรรมศิลปะบำบัด (เส้นอารมณ์ สัมผัสใจ) ร่วมค้นหาตัวตนผ่าน 2 กิจกรรมศิลปะ ให้กับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 15 ท่าน โดยนักคุณจารีดี สันติจ ...

434258108_415399951079083_229748163510036186_n

STIN Design Thinking EXPO 2024

STIN Design Thinking EXPO 2024แสดงผลงานนวัตกรรมการคิดออกแบบของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2- เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567- สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการคิดออกแบบของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2ในรายวิชาการคิดเชิงออกแบบ ประจำปีการศึก ...

433434459_411962834756128_5852226823193945751_n

กิจกรรมการจัดการความรู้การอบรมในหัวข้อ: การทำ KM สู่แนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมการจัดการความรู้หัวข้อ: การทำ KM สู่แนวปฏิบัติที่ดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา พุทธิขันธ์ รองอธิการบดีสถาบันการพยาบาล ศรีสว ...

DSC_9894

กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม Voxy เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสถาบัน

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม Voxy ซึ่งเป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันนำมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสถาบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดี พร้อมด้ ...