_9

การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและ พลาสม่า

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและ พลาสม่า เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2564  มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก  คุณวลาพ ...

DSC_8161

แสดงความยินดี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก มอบดอ ...

3

กิจกรรรม Integrity of heart with STIN

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรรม Integrity of heart with STIN ให้แก่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนาธรนันท์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เ ...

-เดือน-มิย-64_๒๑๐๖๒๑_5

จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 5  ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2564 โดยมีบุคลากรสถาบัน จำนวน 8 คน เข้าร่วมบริจาคโล ...

-64-รอบที่-2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 64 รอบที่ 2 กำหนดการ แบบฟอร์มขอยืนยันสิทธิ์ ...

DSC_7356

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (107 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) และทรงเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เป็นการส่วนพระองค์

https://youtu.be/kFo3hBkEtjkhttps://www.youtube.com/watch?v=INXpuilWAxIhttps://www.youtube.com/watch?v=KKwEDxA6Q-Mวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาช ...