466161

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๗ (เป็นการส่วนพระองค์)

       📅 วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น.        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำ ...

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๗ (เป็นการส่วนพระองค์)

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ครั้งที่ ๓๗ ( ...

Capture3

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Application Zoom เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการทำงานร ...

S__20914184

สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563″

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากชาดไทย จัดสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญอธิการบด ...

messageImage_1629088329407

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

เอกสารการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

211804

จัดบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อว้นที่ 17มีค. 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีบริการคัดกรองความเสึ่ยงโรคหลอดเลือดหัวใ ...

211131

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  26 คน #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 . ...

211164

จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ  จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564  เรื่องการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ระหว่าง วันที 22-23 กุมภาพันธ์ 2564  โดยเป็นการจัดประชุมแบบ online&n ...

211088

ดนตรีบำบัดและการออกกำลังกายโดยการร้องเพลง

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ  จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดและการออกกำลังกายโดยการร้องเพลงบรรยายโดยได้รับเกียรติจากคุณโฉมฉาย ฉัตรวิไล. และอาจารย์กฤษฎา สุขสำเนียง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดเป็นรูปแบบ on line ผ่า ...