Workshop บุคลิกภาพ 21JAN19_200127_0003

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพ”

วันที่ 21 มกราคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพ” เพื่อให้บุคลากรทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องและนำไปพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในแก่บุคลากรและสถาบัน โ ...

DSC_3545

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning/Active Learning)

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning/Active Learning) ขึ้น เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะในการสอนรูปแบบ Work Integrated Learning/Acti ...

ประชุมBNH1

ประชุม Advanced Health Assessment and Giving Health Information

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช จัดอบรม เรื่อง Advanced Health Assessment and Giving Health Information เมื่อวันที่ 18,23,24 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 7,8,14 มกราคม 2563 ผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ จำนวน ...

2

รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ประจำปี 2563

ใบสมัคร หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ สาขาสูงอายุ คู่มือรับสมัครสาขาหลอดเลือดสมอง คู่มือรับสมัครสาขาสูงอายุ คู่มือสาธารณภัย แผ่นพับสาขาผู้สูงอายุ แผ่นพับ สาขาสาธา ...

STIN_7

จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลการเรียนในนักศึกษา (ครั้งที่ 1) โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม 2562  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 1 ในการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลการเรียนนักศึกษา  ณ ห้องประชุม ณ ห้อง ...

STIN_12

จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย และการเรียนการสอน (ครั้งที่ 1) โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม 2562  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 1 ในการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย และการเรียนการสอน ณ ห้อง 406 ชั ...

USA 15112562_12

บรรยายพิเศษเรื่อง เรื่อง“Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส บรรยายพิเศษเรื่อง เรื่อง“Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice” ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ...