211804

จัดบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อว้นที่ 17มีค. 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีบริการคัดกรองความเสึ่ยงโรคหลอดเลือดหัวใ ...

211131

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  26 คน #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 . ...

211164

จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ  จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564  เรื่องการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ระหว่าง วันที 22-23 กุมภาพันธ์ 2564  โดยเป็นการจัดประชุมแบบ online&n ...

211088

ดนตรีบำบัดและการออกกำลังกายโดยการร้องเพลง

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ  จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดและการออกกำลังกายโดยการร้องเพลงบรรยายโดยได้รับเกียรติจากคุณโฉมฉาย ฉัตรวิไล. และอาจารย์กฤษฎา สุขสำเนียง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดเป็นรูปแบบ on line ผ่า ...

25122020_๒๐๑๒๒๖

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการดูแลด้านจิตสังคมในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยทีม Child Life Education and service  ร่วมกับ ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการดูแลด้า ...

DSC_5289

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“จริยธรรมในการสอนและสมรรถนะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“จริยธรรมในการสอนและสมรรถนะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม” ณ ห้องประชุมศักรินทราภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษาโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาว ...

DSC_5164

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ยั่งยืน

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากชาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ยั่งยืน ณ ห้อง 401 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ บุญเนตร เป็นว ...

-ส่งเสริมความรอบรู้-22-23-กพ

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลอย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

แผ่นพับประชุม Online หนังสือเชิญประชุมออนไลน์