Aun-QA_201006_1

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยงานบัณฑิตศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมี ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์  รองผู้อำนวยการโร ...

DSC_3278

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการ  เรื่อง “Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 122 คน ...

timeline_20200819_125524

การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการระยะ Intermediate Care ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ การบูรณาการการดูแลระยะ Intermediate Care ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ โดยได ...

11863-_1_๒๐๐๘๑๓_19

ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19 ” ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก คุณกัญญมาศ ชื่น ...

-2563_๒๐๐๘๐๖_0

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “International Presentation : Giving Great Presentation in English”

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "International Presentation : Giving Great Presenta ...

DSC_1546

สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 #gallery-1 { margin ...

STIN_3

ประชุมวิชาการ การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านและต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชการเรื่อง การดูแลระยะเปลียนผ่านและต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ  #gallery-1 { margin: au ...