25122020_๒๐๑๒๒๖

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการดูแลด้านจิตสังคมในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยทีม Child Life Education and service  ร่วมกับ ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการดูแลด้า ...

DSC_5289

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“จริยธรรมในการสอนและสมรรถนะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“จริยธรรมในการสอนและสมรรถนะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม” ณ ห้องประชุมศักรินทราภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษาโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาว ...

DSC_5164

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ยั่งยืน

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากชาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ยั่งยืน ณ ห้อง 401 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ บุญเนตร เป็นว ...

-ส่งเสริมความรอบรู้-22-23-กพ

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลอย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

แผ่นพับประชุม Online หนังสือเชิญประชุมออนไลน์

DSC02704

เข้าศึกษาดูงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เข้าศึกษาดูงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงพยาบาลประสาท ...

Aun-QA_201006_1

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยงานบัณฑิตศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมี ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์  รองผู้อำนวยการโร ...

DSC_3278

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการ  เรื่อง “Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 122 คน ...

timeline_20200819_125524

การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการระยะ Intermediate Care ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมวิชาการ การบูรณาการการดูแลระยะ Intermediate Care ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ โดยได ...

11863-_1_๒๐๐๘๑๓_19

ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19 ” ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก คุณกัญญมาศ ชื่น ...