สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(เบื้องต้น)

         ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการชมรมผู้สูงวัยเอสติน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(เบื้องต้น) ในการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ให้แก่สมาช ...

รูปพาดหัวข่าวข้อเสนอนานาชาติ

กิจกรรม “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับดำเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ”

เมื่อวันที่ 9 -11 มิถุนายน งานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมา ฐิติพลธำรง ดำเนินกิจกรรม “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับดำเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ” ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมา ...

746003

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic) แบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับบุคลากรสถาบัน และประชาชนที่สนใจ

    วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข เป็นประธานโครงการ จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน ...

22 August 2022 (2)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญ เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic) แบบออนไลน์ (Zoom)

       ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรสถาบัน และลูกจ้าง เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง "การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Healt ...

676574

ขอเชิญบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม STIN รู้เท่าทัน ป้องกัน COVID -19

        "อยู่กับ COVID - 19 อย่างไรให้ปลอดภัย"         ขอเชิญบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม STIN รู้เท่าทัน ป้องกัน COVID -19 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านทางโปรแกรม ZOOM โดย นายแพทย์ธนีย์ ธนี ...

Poster_Thai-13

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนในเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ออนไลน์ เรื่อง  "International Nursing Conference: Integrated Caring for Persons with COVID-19, Other Airborne Transmission Disease and Chronic ...

S__4112480

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยาย เรื่อง การสื่อสาร การฟังอย่างตั้งใจ วิธีการปลอบประโลม การสร้างพลังใจให้ตนเอง และแนวทางการช่วยเหลือดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย        โดยอาจารย์เนตดา วงศ์ทองมานะ อาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์ อาจารย์กมลชนก มูลไชย และอาจารย์อำพ ...

466161

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๗ (เป็นการส่วนพระองค์)

       📅 วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น.        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำ ...

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๗ (เป็นการส่วนพระองค์)

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ครั้งที่ ๓๗ ( ...

Capture3

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Application Zoom เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการทำงานร ...