DSC4094

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๑

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย----------------------------------------------เสด็จพระราชดำเนินไปยั ...

Longcovid_poster

ขอเชิญ เข้าร่วมการอบรมวิชาการ ” Post & Long-COVID-19 Conditions: Evidence, Treatment &Care, Rehabilitation and Recovery”

               ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมวิชาการ “Post&Long-COVID-19 Conditions: ...

DSC_4972

อบรมเรื่อง “จริยธรรมสำหรับบุคลากร STIN”

วันที่ 25 สิงหาคม 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดอบรมเรื่อง "จริยธรรมสำหรับบุคลากร STIN"โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันเข้าร่วมอบรมฯ ครั้ง ...

LINE_ALBUM_2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำสถาบันสายสนับสนุนวิชาการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน และต้อนรับอาคันตุกะ”

วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 404 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย        วันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. งานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เ ...

แนวนอน

โครงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุกด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการกับต่างประเทศ การบรรยายวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การสร้างและพัฒนางานวิจัยในระดับนานาชาติ”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr. Piyanee Klainin Yobas อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาการพยาบาล อลิซ ...

S__14614535

กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาล อุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล และการกู้ชีวิตแบบมาตรฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ประธานโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาล อุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบสาธารณภัยใ ...

MG_3420

นิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดนิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับโรงพยาบาล 5 แห่ง ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2 ภาคการศึกษาฤดูร ...

messageImage_1657515851871

กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “Credit bank and innovation สู่การพัฒนาผู้นำนวัตกรรมสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Credit bank and innovation สู่การพัฒนาผู้นำนวัตกรรมสุขภาพ”การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM มีบุคลากรของสถาบันเข้าร่วม จำนวน 20 คน  ...

290991431_3170346096560154_2443257883624735370_n

กิจกรรมปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารสิริธรานุส ...

”การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับดำเนิ

“การพัฒนาผู้นำสถาบันสายสนับสนุนวิชาการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงานและต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ”

ในระหว่าง วันที่ 18 - 20 และ 22 กรกฎาคม 2565อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย