ภาพประกาศผลสอบข้อเขียน

ประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศผลสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

-2-ตำแหน่ง-นายช่างเทคนิค-นายช่างโยธา-

ประกาศผลสอบข้อเขียน จำนวน 2 ตำแหน่ง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประกาศผลสอบข้อเขียน จำนวน 2 ตำแหน่ง หน่วยบริหารกายภาพและหอพกั ฝ่ายบริหารงานทั่วไป