.jpg

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร

.jpg

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร