S__81575939

ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2565 The Global Interprofessional Education Conference:GIPEC 2022 “How Education Sector Responds to VUCA Health Systems”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565อาจารย์พรทิวา สรรพาวุฒิ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมกับอาจารย์แพทย์หญิงขวัญศิริ นราจีนรณ อาจารย์.ดร. นวพร วรศิลป์มีชัย ผศ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี และอาจารย์เภสัชกร จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดงทีมการจัดการเรียนการสอนแบ ...

Newborn-Nursing

การพยาบาลทารกแรกเกิด

พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการพยาบาลทารกแรกเกิดซึ่งเป็นวัยสำคัญของชีวิตเพื่อให้ทารกแรกเกิดมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลให้ส ...

fundamentals_nursing_practice

การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล

การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล           คณะผู้เขียนได้ร่วมกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและอ้างอิงในการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาลและบุคคลในทีมสุขภาพ โดยตั้งใจใ ...