fundamentals_nursing_practice

การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล

การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล           คณะผู้เขียนได้ร่วมกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและอ้างอิงในการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาลและบุคคลในทีมสุขภาพ โดยตั้งใจใ ...