Newborn-Nursing

การพยาบาลทารกแรกเกิด

พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการพยาบาลทารกแรกเกิดซึ่งเป็นวัยสำคัญของชีวิตเพื่อให้ทารกแรกเกิดมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลให้ส ...

fundamentals_nursing_practice

การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล

การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล           คณะผู้เขียนได้ร่วมกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและอ้างอิงในการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาลและบุคคลในทีมสุขภาพ โดยตั้งใจใ ...