428705558_404510068834738_8166117911638946869_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของกลุ่มวิชาชีพพยาบาลจากคณะอนุกรรมการส่งสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้ง ...

406069852_351257924159953_6313255892156823589_n

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับโล่รางวัล”องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโขอาจารย์พยาบาลประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับรางวัล ต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม การแพทย์และสาธา ...

_DSC5797

นำเสนอผลงานประเภทบทความ Oral Presentation ในหัวข้อ Best practice งานพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจพาณ์ สุขโขและอาจารย์พรทิวา สรรพาวุฒิ อาจารย์ประจำสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยนำเสนอผลงานประเภทบทความ Oral Presentationในหัวข้อ Best practice งานพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมเสริ ...

_DSC5683

ตัวแทนนักศึกษานำเสนอผลงาน STIN อาสา ประเภท Best practice รูปแบบโปสเตอร์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ อาทิตยา แก่นไกร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นายธันวา พิพัฒเรืองไร นายศุภณัฐ เจเถื่อน นางสาวธมลวรรณ บุญประสิทธิ์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภา ...

S__81575939

ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2565 The Global Interprofessional Education Conference:GIPEC 2022 “How Education Sector Responds to VUCA Health Systems”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565อาจารย์พรทิวา สรรพาวุฒิ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมกับอาจารย์แพทย์หญิงขวัญศิริ นราจีนรณ อาจารย์.ดร. นวพร วรศิลป์มีชัย ผศ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี และอาจารย์เภสัชกร จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดงทีมการจัดการเรียนการสอนแบ ...

Newborn-Nursing

การพยาบาลทารกแรกเกิด

พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการพยาบาลทารกแรกเกิดซึ่งเป็นวัยสำคัญของชีวิตเพื่อให้ทารกแรกเกิดมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลให้ส ...

fundamentals_nursing_practice

การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล

การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล           คณะผู้เขียนได้ร่วมกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและอ้างอิงในการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาลและบุคคลในทีมสุขภาพ โดยตั้งใจใ ...