Longcovid_poster

ขอเชิญ เข้าร่วมการอบรมวิชาการ ” Post & Long-COVID-19 Conditions: Evidence, Treatment &Care, Rehabilitation and Recovery”

               ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมวิชาการ “Post&Long-COVID-19 Conditions: ...

โควิด-29

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 29)

ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตราการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 29)

28

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 28)

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 28

757318

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Workshop การทำ CPR & AED ปฐมพยายามเบื้องต้น อุ้มยกเคลื่อนย้าย

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2565         จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ  "STIN อาสา”  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย        นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข และผศ.ดร.พรพิมล อาภาสกุล จัดกิจกรรม Workshop การทำ CPR & AED ปฐมพยาย ...

746003

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic) แบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับบุคลากรสถาบัน และประชาชนที่สนใจ

    วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข เป็นประธานโครงการ จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน ...

ปฏิบัติตัวหลังสงกรานต์

แนวทางการปฏิบัติตัวภายหลังกลับจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        แนวทางการปฏิบัติตัวภายหลังกลับจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้1. ตรวจคัดกรอง และตรวจ ATK ก่อนเข้าสถาบันและก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง2. สังเกตอาการตนเอง 7 วัน หากพบว่ามีอาก ...

22 August 2022 (2)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญ เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic) แบบออนไลน์ (Zoom)

       ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรสถาบัน และลูกจ้าง เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง "การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Healt ...

1249791

ศูนย์บริการด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบริการสุขภาพคัดกรองโควิด-19 โดยใช้ ATK Test KIT

    (calendar)เมื่อวันที่14 มีนาคม2565 เวลา 9.00-13.00 น.     (hospital) ศูนย์บริการด้านผู้สูงอายุ โดยผอ.ศูนย์บริการการพยาบาล ผศ. ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์ และกรรมการชมรมสูงวัยเอสติน     (double arrow right)จัดบริการสุขภาพคัดกรองโควิด-19 โดยใ ...

8088

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 👉จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์2565🏥ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย    👉จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19     ☝️โดยนำถุงปันน้ำใจ ข้าวสารอ ...

700796

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง และสโมสรโรตารี กรุงเทพ 70 ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ  “STIN อาสา ” ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง และสโมสรโรตารี กรุงเทพ 70 ได้ดำเนินการตรวจ ...