26

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 26)

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 26

24

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 24)

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 24

23

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 23)

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23

615142

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

        วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักศึกษาพยาบาลจิตอาสาในโครงการ STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรต ...

.jpg

ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 25)

ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภกาชาดไทย เรื่องมาตรการในการกควบคุมและป้องกันการแพร่่ระบาดของโรคติดเชท้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่25)

.jpg

✏️ ไปเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 🏫❌🦠

✏️ ไปเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 🏫❌🦠       ตอนนี้หลายๆโรงเรียนเริ่มที่จะเปิดทำการเรียนการสอนกันแล้ว แต่ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ยังไม่หมดไป ผู้ปกครองหลายๆท่านอาจกังวลถึงความปลอดภ ...

410759

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation): นวัตกรรมการพยาบาล”

      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดอบรมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้ ...

timeline_20211102_140103

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสาด้านบริการวิชาการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

    สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการจิตอาสาด้านบริการวิชาการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจา สถานการณ์โควิด-19 โดยคณะอาจารย์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการฉีดวัคซีน และ ...

603225

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าร่วมช่วย Coaching ในการถ่ายทำละครสั้น เรื่อง “เป็นหมอ…ไม่มีวันเกษียณ”

       เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ  “STIN อาสา” ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำทีมโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ได้เข้าร่วมช่วย Coaching ในการถ่ายทำละครสั้น เรื่อง "เป็นหมอ...ไม่มีวันเกษียณ" ของช่อง ...

595834

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด-19 กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

        วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ “ STIN อาสา ” ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมกับผู้นำชุมชุม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ ...