-19

ประกาศสถาบัน

สืบเนื่องจากที่มีข่าวว่า บุคลากรสถาบันติดเชื้อโควิด -19 สถาบันขอยืนยันว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มีบุคลากรสถาบันคนใดติดเชื้อโควิด-19

web-corona-09

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9