435454456_424083113544100_802942158385248990_n

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)จัดโครงการสมาร์ท ซีเนียร์ วอล์คแรลรี่ ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล และความรอบรู้ ...

414115455_365504116068667_7235347001284108434_n

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมค่ายของสโมสรนักศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม (CSR) ณ โรงเรียนคลองห้า พฤกษชัฎราษฎร์บำรุง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมค่ายของสโมสรนักศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม (CSR) ณ โรงเรียนคลองห้า พฤกษชัฎราษฎร์บำรุง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีได้รับเกียรติจาก ผศ.ศรินรัตน์ ว ...

โรตารี poster

กิจกรรม Rotary one day for health “โรตารีเพื่อสุขภาพ”

กิจกรรม Rotary one day for health "โรตารีเพื่อสุขภาพ" ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม - เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพ 70 จัดกิจกรรม Rotary one day for health "โรตารีเ ...

MOU

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาล ร่วมกับชมรมสูงวัยเอสติน จัดกิจกรรมรักษ์หัวใจของวัยเก๋า

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาล ร่วมกับชมรมสูงวัยเอสติน จัดกิจกรรมรักษ์หัวใจของวัยเก๋า โดยมีรศ. ดร. ชนกพร จิตปัญญา ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพข ...

_DSC7512

กิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมกับผู้บริหารสถาบัน ประธานกิจกรรม พร้อมคณะผู้บริหารสถาบั ...

_DSC5683

ตัวแทนนักศึกษานำเสนอผลงาน STIN อาสา ประเภท Best practice รูปแบบโปสเตอร์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ อาทิตยา แก่นไกร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นายธันวา พิพัฒเรืองไร นายศุภณัฐ เจเถื่อน นางสาวธมลวรรณ บุญประสิทธิ์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภา ...

_DSC4089

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัด “การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ระยะที่ 1 ภายใต้งานส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากลโดย อาจารย์ ดร. วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนรอ ...

_DSC5516

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ประธานโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตแบบมาตรฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และการดู ...

DSC4976

ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ. ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ.นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์อาทิตยา แก่นไกร่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัด กิจกรรม ...

324864045_5816737925072185_367744803878882421_n

ร่วมมอบกระเช้าผลไม้อวยพรและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี หนังสือพิมพ์มติชน

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566สภากาชาดไทย นำโดย นายณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ และ นางสาวสมปรารถนา จินดารัตนวรกุลผู้แทนจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ-----------------------------------------------------ร่วมมอบกระเช้าผลไม้อว ...