51150

ให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบัน เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันและจริยธรรมในการสื่อสารยุคดิจิตอล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุม เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันและจริยธรรมในการสื่อสารยุคดิจิตอล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างประจำ เ ...

S__3719182_0

ร่วมกิจกรรมหลักสูตรการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยหน่วยกิจการกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  จัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพ ...

211923

จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ณ ชุมชนร่มทิพย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ศูนย์บริการการพยาบาล นำอาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนร่มทิพย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักSocial distancing  #gallery-1 { margin: aut ...

IMG_6629-1

กิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 4  ประจำเดือนมีนาคม 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล จำนวน 20 คน ...

2021

STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ ๓

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 3  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบ ...

DSC_5289

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“จริยธรรมในการสอนและสมรรถนะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“จริยธรรมในการสอนและสมรรถนะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม” ณ ห้องประชุมศักรินทราภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษาโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาว ...

DSC_5076

รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก นายวีรพงศ์ คงนาม หัวหน้าหน่วยกิจการก ...

IMG_5647

กิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนักศึกษาพยาบาล จำนวน 50 คน เข้าร่วมบริจ ...

IMG_5487

ร่วมกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกับ สภาการพยาบาล ร่วมกับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล ...

26963_๒๐๐๙๒๘_1

จัดกิจกรรมจิตอาสา ที่ศูนย์เด็กปฐมวัยคลองเตยใน เมอร์ซี่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

วันที่ 26 กันยายน 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับชมรมสูงวัย เอสทิน  อาจารย์นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา เดินทางไปร่วมกิจกรรมอาสา ที่ศูนย์เด็กปฐมวัยคลองเตยใน เมอร์ซี่ เขตคลองเตย กทม.  มีการมอบสิ่งของ ของใช้ ...