DSC_7220

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 กันยายน 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสถาบันให้ได้มาตรฐานระดับสากล ...

308779482_3238183606443069_8339942531581803222_n

นักศึกษาพยาบาลกลุ่ม STIN อาสา ร่วมเป็นจิตอาสาปฐมพยาบาลในทีมอาสาสมัครทีมแพทย์

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานักศึกษาพยาบาลกลุ่ม STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมเป็นจิตอาสาปฐมพยาบาลในทีมอาสาสมัครทีมแพทย์ ณ จุด MSF งาน Bangsaen10-2022  #ExpertswiththeHeart #STIN #SmartandService ...

DSC_7028

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธีเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษา ...

DSC_6953

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ” เนื่องในวันมหิดล”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลา " เนื่องในวันมหิดล"วันที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้แทนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุค ...

DSC4094

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๑

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย----------------------------------------------เสด็จพระราชดำเนินไปยั ...

306350058_3225343251060438_6273459879311687871_n

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับโล่รางวัลชนะเลิศ

ในหัวข้อ "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล สำหรับสถาบันการศึกษา (ระดับหลักสูตร)" จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชา ...

DSC_6141

“ด้วยรักและผูกพัน” (งานผู้เกษียณ ประจำปี 2565)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดงาน "ด้วยรักและผูกพัน" (งานผู้เกษียณ ประจำปี 2565) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารสถ ...

ประกาศขายทอดตลาด_3

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง “การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและชำรุด”

     ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง  "การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและชำรุด"        ด้วยสถาบัน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อสภาพฯ จำนวน 106 รายการ         ท่านใดสนใจ (บุคคลธรรมด ...

297039498_3196154140646016_2488901867219898698_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

         เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิ ...

300978013_3211552815772815_1110673190909282764_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็ ...