IMG_4686

กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3  ในเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ...

S__5972104

ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุง ...

IMG_3879

จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน รอบที่ 2

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน รอบที่ 2  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใ ...

IMG_3864

จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ขึ้นในวันพุธที่ 12 และ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มูลนิธิสงค์เคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมีการจัดกิ ...

S__3743752

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR) กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ( I CAN DO CPR) โดยมีกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ซึ่งครั้งนี้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เป็นวิท ...

stin01 (2)

กิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสขึ้น ในวันพุธที่ 15 และ วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ มูลนิธิสงค์เคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีก ...

IMG_3162

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR)

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ STIN  ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี มีความรู้ และทักษะ ในเรื่องสาธารณภัย การทำ ...

IMG_3360

กิจกรรมบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน  ประจำเดือนมกราคม 2563 ขึ้น ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษ ...