TA1

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2562)

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์