ประกาศผลสอบการสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน