290991431_3170346096560154_2443257883624735370_n

กิจกรรมปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่
รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารสิริธรานุสรณ์ 60 พรรษา
( งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย )
ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

Add a Comment

You must be logged in to post a comment