รูปภาพ3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นการจัดกิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา  มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม  มีเจคติที่ดีและความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลสถาบันและความเป็นไทย  มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ในด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานมนุษยธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ในด้านสามารถปรับตัว มีมุมมองเชิงบวก ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงพลเมืองดีของสังคม และได้รับพัฒนาคุณลักษณะ STIN ในด้านมีความรู้ สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ได้กล่าวปัจฉิมโอวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์  วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์  ศรียารัตน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

โดยมีกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง “ทักษะการใช้ชีวิต ให้ชีวิตไม่สู้กลับ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนภาพร  ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย)  กิจกรรมบรรยายเรื่อง เทคนิควางแผนการเงินสำหรับบัณฑิตจบใหม่ โดย คุณนิตินัย สุนทรเภสัช ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารการเงิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบัน โดยทางสถาบันได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมโดยการเป็นวิทยากรในหัวข้อ ดังนี้  

1. กิจกรรมแนะนำสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย มีรุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมกิจกรรม ดังนี้

-     ผศ.ดร.ธัญลักษณ์  บรรลิขิตกุล  ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย รุ่น 76

2.  กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ Service mind : ปรับนิด ชีวิตปัง มีรุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมกิจกรรม ดังนี้

-       พว.นพมาศ แววจินดา ศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย รุ่น 84

3.      กิจกรรมปรับตัวเปิดใจสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ยุคโควิค – 19 มีรุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมกิจกรรม ดังนี้

-       พว.สมฤทัย มโนกุลจิต ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 75

-       พว.สุภัทรา  พัฒนาประทีป ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 75

-       พว.ศิมิรัน  เรืองใจ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 104

-       พว.กฤษณา  ทไนสวรรค์ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 105

-       พว.ขนิษฐา  พวงเกตุ ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาดไทย รุ่น 106

    กิจกรรมสุดท้าย “ด้วยรักจากใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบัน  และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 3 ได้แสดงออกถึงความรักและความผูกพันต่อที่มีต่อนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ให้กำลังใจและรวบรวมภาพความประทับใจต่างๆ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

Comments are closed.