หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  • ชื่อหลักสูตร

  • รายวิชาในหลักสูตร

  • ระบบการจัดการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Nursing  Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        (ชื่อเต็ม)   พยาบาลศาสตรบัณฑิต

                      (ชื่อย่อ)    พย.บ.

ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม)   Bachelor of Nursing Science

                      (ชื่อย่อ)    B.N.S.

หลักสูตร   

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   138    หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

          โครงสร้างหลักสูตรแบ่งหมวดวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              30     หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                    4      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                   4      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               8      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษา                                           14      หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                   102     หน่วยกิต

– กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                     22      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาชีพ                                              80      หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6       หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต

    1011111          หลักการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

                           (The Principle of the Red Cross and the International Humanitarian Law)

    1021111          ความเป็นพลเมืองโลกบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                           (Global Citizen in Sufficiency Economy)

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   4    หน่วยกิต

    1011121         การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์

                          (Development of Critical Thinking and Creative Thinking)

    1021121        ตรรกวิทยา

                          (Logic)

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    8    หน่วยกิต
    1011131        คณิตศาสตร์ประยุกต์
                         (Applied Mathematics)

    1023131       เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                         (Chemistry for Health Science)
    1033131       ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                         (Physics for Health Science)
    1041131       สิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำวัน
                        (Environment in Our Daily Lives) 

4) กลุ่มวิชาภาษา     14   หน่วยกิต

    1011141       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
                        (Thai for Communication)
    1021141       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
                        (English for Communication I)
    1031141       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
                        (English for Communication II)
    1041142       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
                        (English for Communication III)
    1051142       ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 1
                        (English for Work I)
    1061142       ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 2
                        (English for Work II)
    1071143       ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 3
                        (English for Work III)

หมวดวิชาเฉพาะ

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     22     หน่วยกิต
    1013211       กายวิภาคศาสตร์
                        (Anatomy)
    1021211       จิตวิทยาพัฒนาการ
                        (Developmental Psychology)
    1033211       สรีรวิทยา
                        (Physiology)
    1043211       ชีวเคมีสำหรับพยาบาล
                        (Biochemistry for Nurses)
    1051211       จุลชีววิทยา
                        (Microbiology)
    1061211       ปรสิตวิทยา
                        (Parasitology)
    1071212       เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
                        (Pharmacology for Nurses)
    1081212       พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
                        (Pathophysiology for Nurses)
    1091212       ชีวสถิติ
                        (Biostatistics)
    1101212       โภชนาการและโภชนบำบัด
                        (Nutrition and Nutritional Therapy)
    1111212       วิทยาการระบาด
                        (Epidemiology)

2) กลุ่มวิชาชีพ 80 หน่วยกิต
  2.1) ภาคทฤษฎี 44 หน่วยกิต

    1011221      มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล
                       (Conceptual Bases in Nursing)
    1021221      เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
                       (Nursing Informatics)
    1033221      กระบวนการพยาบาล
                       (Nursing Process)
    1041222      ทฤษฎีการพยาบาล
                       (Nursing Theory)
    1053222      การพยาบาลพื้นฐาน
                       (Fundamental of Nursing)

    1061222      การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
                       (Nursing Care for Health Promotion)
    1071222      จริยศาสตร์และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
                       (Ethic and Law in Nursing Practice)
    1081222      การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
                       (Child and Adolescent Nursing )
    1091222      การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
                       (Adult Nursing I)
    1101222      การพยาบาลผู้สูงอายุ
                       (Gerontological Nursing)
    1111223       การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
                       (Adult Nursing II)
    1121223      การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
                       (Maternal Newborn Nursing and Midwifery I)
    1131223      การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
                       (Maternal Newborn Nursing and Midwifery II)
    1141223      การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
                       (Mental Health and Psychiatric Nursing)
    1153223      การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
                       (Research and Innovation in Nursing)
    1163223      การพยาบาลสาธารณภัย
                       (Disaster Nursing)
    1171223      การจัดการทางการพยาบาล
                       (Nursing Management)
    1181224      การพยาบาลอนามัยชุมชน
                       (Community Health Nursing)
    1191224      การรักษาโรคเบื้องต้น
                      (Primary Medical Care)
    1201224      ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
                      (Issues and Trends in Nursing Profession)   

   2.2) ภาคปฏิบัติ 36 หน่วยกิต
    1014222     ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
                      (Practicum in Fundamental of Nursing)
    1024222     ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
                      (Practicum in Nursing Care for Health Promotion)
    1034223     ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
                      (Practicum in Child and Adolescent Nursing)
    1044223     ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
                      (Practicum in Adult and Gerontological Nursing I)
    1054223     ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
                      (Practicum in Adult and Gerontological Nursing II)
    1064223     ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
                      (Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery I)
    1074224     ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
                      (Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery II)
    1084224     ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
                      (Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing)
    1094224     ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย
                      (Practicum in Disaster Nursing)
    1104224     ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
                      (Practicum in Community Health Nursing)
    1114224     ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
                      (Practicum in Primary Medical Care)
    1124224     ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ
                      (Practicum in Nursing Management and Professional Skills)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

    1011305     การทำงานเป็นทีม
                      (Team Working)
    1021305     พลวัตกลุ่ม
                      (Group Dynamic)
    1031305     การเมืองและการปกครองของไทย
                      (Thai Politics and Government)
    1041305     วัฒนธรรมและสุขภาพของประชาคมโลก
                      (Health and Culture of Global Citizens)
    1051305     ทักษะชีวิต
                      (Life Skills)
    1061305     ศิลปนิยม
                      (Art Appreciation)
    1071305     สังคีตนิยม
                      (Music Appreciation)
    1081305     การจัดการความเครียด
                      (Stress Management)
    1091305     ภูมิปัญญาตะวันออกกับการดูแลสุขภาพ
                      (Oriental Wisdom and Health Care)
    1101305     การสร้างอำนาจในตน
                      (Self-Empowerment)
    1111305     มนุษยสัมพันธ์
                      (Human Relationships)
    1121305     อารยธรรม
                      (Civilization)
    1131305     สุนทรียศาสตร์
                      (Aesthetics)
    1141305     การพัฒนาบุคลิกภาพ
                      (Personality Development)
    1151305     วิทยาศาสตร์การกีฬา
                      (Sport Science)
    1161305     จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ
                      (Psychology of Conservation of Nature)
    1171305     เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
                      (Health Economics)
    1181305     ลีลาศเพื่อสุขภาพ
                      (Dancing for Health)
    1191305     ว่ายน้ำ
                      (Swimming)
    1201305     สุขภาพและความงาม
                      (Health and Beauty)
    1211305     ศิลปะการถ่ายภาพ
                      (Photography)
    1221305     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
                      (Chinese Language for Daily Life Communication)

ระบบการจัดการศึกษา

     ระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

     มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

– วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

– วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

          เวรเช้า   เวลา   07.30 –30 น.
          เวรบ่าย  เวลา  15.30 –30 น.
          เวรดึก    เวลา  23.30 –30 น.

          การจัดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ไม่เกิน 35 ชั่วโมง 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

          2.สอบผ่านการวัดความรู้และผ่านการทดสอบตามที่กำหนด

          3.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ

             การศึกษา

          4.มีความประพฤติเรียบร้อย

          5.มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     เป็นไปตามประกาศของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย