หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

  • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  • รายวิชาในหลักสูตร

  •              เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให้มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตร์การพยาบาล โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

  • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

  • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  • รายวิชาในหลักสูตร

  •              เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให้มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตร์การพยาบาล โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

  • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ