หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

 • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 • รายวิชาในหลักสูตร

 •              เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให้มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตร์การพยาบาล โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อปริญญา และสาขาวิชา     :   (ชื่อเต็ม)  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

(ภาษาไทย)                         :   (ชื่อย่อ)   พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

(ภาษาอังกฤษ)                     :   (ชื่อเต็ม)  Master of Nursing Science  

                                             (Adult and Gerontological Nursing)

                                           :   (ชื่อย่อ)   M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)

ชื่อปริญญา และสาขาวิชา    :   (ชื่อเต็ม)  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)

(ภาษาไทย)                         :  (ชื่อย่อ)   พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

(ภาษาอังกฤษ)                     :  (ชื่อเต็ม)  Master of Nursing Science  (Pediatric Nursing)

                                           :  (ชื่อย่อ)   M.N.S. (Pediatric Nursing)

โครงสร้างของหลักสูตร

          หลักสูตรแผน กแบบ ก 2 แบ่งหมวดวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

 1. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 2. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ระบบการจัดการศึกษา

           ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์   (แบบชั้นเรียน)

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

            มีภาคการศึกษาฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 1

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

            เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

             วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

             วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 8  วันที่ 26 กันยายน 2561

สภาการพยาบาล เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 19 วันที่ 30 เมษายน 2562

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต

                   1) หมวดวิชาแกน                       9     หน่วยกิต

                   2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา            12     หน่วยกิต

                   3) หมวดวิชาเลือก                      3     หน่วยกิต

                   4) วิทยานิพนธ์                         12     หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

       1. หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

                   2011101            ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   

                   2021101            ระบบสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล     

                   2031101            วิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์     

                   2041101            สถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล       

       2.หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต

              สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

                   2011211            พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

                   2021211            การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

                   2034211            ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1           

                   2044211            ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2         

              สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

                   2011221            พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับเด็ก 

                   2021221            การพยาบาลเด็ก                                      

                   2044211           ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1         

                   2054221           ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2                           

       3.หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

                   2011301            การจัดการทางการพยาบาล   

                   2021301            การสอนทางการพยาบาล               

                   2031301            พยาบาลเจ้าของธุรกิจ

                   2041301            การพยาบาลสาธารณภัย       

                   2051301            การศึกษาอิสระ                                                               

                   2061301            การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล   

                   2071301            การดูแลแบบประคับประคอง  

                   2081301            นวัตกรรมทางสุขภาพ                                                

                   2091301            การบูรณาการศาสตร์เพื่อการบำบัดทางการพยาบาล     

       4.วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

                   2011402           วิทยานิพนธ์

             เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ให้มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตร์การพยาบาล โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • อาจารย์พยาบาลมีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • นักวิชาการทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • นักวิจัยทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • อาชีพอิสระเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

 • พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเด็ก
 • อาจารย์พยาบาลมีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเด็ก
 • นักวิชาการทางการพยาบาลเด็ก
 • นักวิจัยทางการพยาบาลเด็ก