จรรยาบรรณ จริยธรรม

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวริทิรา สภากาชาดไทย

ผลงานและรางวัล

3

กิจกรรรม Integrity of heart with STIN

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรรม Integrity of heart with STIN ให้แก่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนาธรนันท์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน คุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาลและบ่มเพาะคุณลักษณะ STIN ตั้งแต่ปีแรกของการเป็นนักศึกษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสถาบัน ในการสร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพมาตรฐานสากลภายหลังการจัดกิจกรรมมีการประกวดผลงานของนักศึกษาร่วมด้วย  โดยมี นางสาวปริญญา ใจธรรม และนางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรม และมี อาจารย์ญานิศา ดวงเดือน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ https://stin.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/23-06-2564/5.-ชุติกาญจน์.mp4https://stin.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/23-06-2564/6.-วรนุช.movhttps://stin.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/23-06-2564/4.-ปิยนันท์-และ-พัชร ...

sdf65754-6565-55-5441

รางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล  ในการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล และการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล  จากสภาการพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล  เมื่อวันที่  6 กันยายน 2562 โดยสถาบันการพยาบาลฯ ได้ส่งผลงานเรื่องระบบและกลไกการสร้างอัตลักษณ์จริยธรรม “STIN ของนักศึกษาพยาบาล” เข้าประกวด โดยเป็นระบบที่ต้องการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีความรอบรู้ทั้งศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลให้แก่บุคคลทุกช่วงวัยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีสมรรถนะพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner)ที่มีความโดดเด่นในการพยาบาลผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยดำรงตนในสังคมและในวิชาชีพตามหลักคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล หลักการกาชาดและปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน