จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน รอบที่ 2

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน รอบที่ 2  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ได้บริจาคโลหิตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณลักษณะ STIN และอัตลักษณ์บัณฑิตในด้านการมีจิตอาสา (Service mind)

Comments are closed.