จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณะภัย ( I CAN DO CPR)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ( I CAN DO CPR ) โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เป็นการ Refresh CPR with AED and Standard First CPR โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาพยาบาลสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณภัยให้กับรุ่นน้องได้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.