DSC_7028

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 🔺
🔸️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธี
🔺️เป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
🔺️ “พิธีบายศรีสู่ขวัญ” หรือที่ เรียกกันว่า “รับน้องกระโปรงแดง” เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมการรับน้องที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง
🔹️ช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบัน ความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน และยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยของนักศึกษา
🔹️และยังช่วยให้น้องใหม่สามารถปรับตัวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาสภากาชาดไทยอีกด้วย
ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ 🥰
 
*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.