รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก นายวีรพงศ์ คงนาม หัวหน้าหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยสถาบันได้รับ
– รางวัลเชิดชูเกียรติ “ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา” อันดับ ดีเยี่ยม 
– อาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัย”

Comments are closed.