S__3743752

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR) กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ( I CAN DO CPR) โดยมีกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ซึ่งครั้งนี้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี มีความรู้ และทักษะ ในเรื่องสาธารณภัย การทำ CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการอุ้มยกเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและพร้อมที่จะเป็นผู้นำจิตอาสาด้านสาธารณภัย เผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Comments are closed.