_DSC8110

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

🎉โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
📅เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566
🔺️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ประธานโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย พร้อมด้วยอาจารย์ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส และอาจารย์อาทิตยา แก่นไกร ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
🟠ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตแบบมาตรฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จำนวน 220 คน
🔺โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ ศรียารัตน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
👉กิจกรรมมีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ให้มีความรู้ในเรื่องงานด้านสาธารณภัย และมีทักษะเบื้องต้นทางการพยาบาลสาธารณภัย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 103 คน ร่วมเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติในการสอนทักษะให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ซึ่งสอดรับกับอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันด้านจิตอาสา และนำการพยาบาล
🔹️กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1) การทำ CPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
2) การจัดกระเป๋ายังชีพเพื่อเตรียมพร้อมในสถานการณ์สาธารณภัย
3) การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ เมื่ออยู่บนอาคารสูง
4) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บก่อนการนำส่งโรงพยาบาล
5) การอุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
6) การทดสอบทักษะการทำ CPR และทักษะการปฐมพยาบาลในสถานการณ์จำลอง
 
งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

Comments are closed.