22-02-2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในตำแหน่งอาจารย์ (ผู้ที่มีคุณสมบัติความสามารถภาษาอังกฤษไม่ครบตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในตำแหน่งอาจารย์ (ผู้ที่มีคุณสมบัติความสามารถภาษาอังกฤษไม่ครบตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด) ประกาศผลการสอบคัดเลือกในตำแหน่งอาจารย์