435519678_425105450108533_5798116012335127062_n

กิจกรรม Knowledge Management Topic: “Integrated Long-Term Care towards Global of Healthy Ageing ในรูปแบบ Hybrid Program

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567เวลา 14.30 – 17.00 น.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม Knowledge Management Topic: “Integrated Long-Term Care towards Global of Healthy Ageing ในรูปแบบ Hybrid Programณ ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ ...

KM

ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) ทักษะสำคัญสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของคนรุ่นใหม่

          ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) ทักษะสำคัญสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของคนรุ่นใหม่  โดย ฝ่ายบริหารวิชาการ ผ่านร ...

KM

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

          ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย ฝ่ายบริหารวิชาการ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting ใน ...