การประชาคมรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมประชาคม เรื่อง การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถาบัน ให้บุคลากรสถาบันรับทราบผลการประเมิน และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันต่อไป ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย1

Comments are closed.