_DSC0911

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

📅วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
🔸ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรม เป็นประธาน
พร้อมรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่กำกับดูแลงานวิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
🔺ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🟪ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

Comments are closed.