ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 – วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 3 บ้านปิ่นแก้ว ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาชีพมาถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและเข้าใจวิธีการเตรียมพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยในชุมชน การนำความรู้มาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเชิงบูรณาการข้ามสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่รู้จักการแบ่งปันและมีน้ำใจต่อผู้อื่น รวมถึงการส่งเสริมคุณลักษณะด้านการมีจิตอาสาในการพัฒนาสังคมด้วย

Comments are closed.