สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation): นวัตกรรมการพยาบาล”

      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดอบรมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation):
นวัตกรรมการพยาบาล”  ให้กับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทีมสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป
จำนวน 6 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 4 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 5 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 6 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 3,242 คน

Comments are closed.