สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญ เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic) แบบออนไลน์ (Zoom)

       ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรสถาบัน และลูกจ้าง เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง “การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic)”  แบบออนไลน์ (Zoom) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตาม QR code ในโปสเตอร์

 

Comments are closed.