LINE_ALBUM_2023.10.18_๒๓๑๐๑๘_27

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต จำนวน 5 ราย (การพยาบาลผู้ใหญ่ฯ จำนวน 4 ราย และการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 ราย) และผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต จำนวน 198 ราย (เกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 12 คน และ เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 63 คน) รวมผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 203 ราย
โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า…. ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบจากรายงานว่า กิจการทุก ๆ ด้านของสถาบันดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดี ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเจริญมั่นงคงในชีวิต วิชาชีพพยาบาลนั้น มีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนในสังคมอย่างมาก บัณฑิตต้องมีความมุ่งมั่น ที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา ในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ ดูแลผู้ที่เจ็บป่วย ตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยเร็วที่สุด การที่จะปฏิบัติงานให้สมเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพพยาบาล จึงต้องปฏิบัติบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทั้งต้องพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางสังคมและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ตลอดจนรู้จักวิธีที่จะประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
นอกจากบัณฑิตแต่ละคน จะต้องสร้างความเจริญมั่นคงและความสำเร็จในวิชาชีพให้แก่ตนเองแล้ว ยังมีหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วย จึงขอให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น ด้วยการ
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนร่วม และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้า ทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมืองสมกับที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ และประเทศชาตก็จะมีความวัฒนาถาวรสืบไป
*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.