เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “The Role of Nursing Students in Health Care During The Covid-19 Pandemic”

       เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้ง 4 ชั้น ปี เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “The Role of Nursing Students in Health Care During The Covid-19 Pandemic” ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.30 น.

       เพื่ออัพเดทความรู้เรื่อง Covid-19 กับเครือข่ายด้านสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

Comments are closed.